UAB TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS PRIVATUMO POLITIKA

2018 rugsėjo, 12

UAB TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 8 d.
UAB Tarptautinės logistikos centras (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)[1], Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

1. Ką rasiu šioje politikoje?
Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu https://www.tlclogistics.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?
UAB Tarptautinės logistikos centras
Mūsų įmonės kodas yra: 136028376
Mūsų adresas: Minijos g.180, LT-93269 Klaipėda, Lietuva
Mūsų el. pašto adresas: info@tlclogistics.lt
Mūsų tel. Nr.: +370 46 301 436

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?
Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančius Bendrovės teritorijoje asmenis, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką – tais atvejais, kai atvykstate į Bendrovės teritorijos dalis ir patalpas;
 • suteikti Jums laivų agentavimo, laivų ir krovinių frachtavimo, krovinių ekspedijavimo, konteinerių frachtavimo, muitnės tarpininko ir kitas logistikos paslaugas;
 • palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
 • tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus;
 • ginti Bendrovės teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

4. Kam perduodate informaciją apie mane?
Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • buhalterinių paslaugų įmonėms;
 • krovos įmonėms;
 • teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
 • advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams;
 • informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
 • draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms.

5. Kokią informaciją privalau jums pateikti?
Prašome peržiūrėti Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad suteiktumėme Jums laivų agentavimo, laivų ir krovinių frachtavimo, krovinių ekspedijavimo, konteinerių frachtavimo, muitnės tarpininko ir kitas logistikos paslaugas paslaugas, kurią turime surinkti pagal teisės aktus arba kuri reikalinga užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti nurodytų paslaugų bei negalėsite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas.

6. Kiek laiko saugojate informaciją apie mane?
Tiek, kiek informacija yra reikalinga paslaugoms suteikti ir leidžia teisės aktai. Išsamią informaciją pateikiame Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

7. Kokias teises turiu?
GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

8. Kokie teisiniai pagrindai jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Detalią informaciją apie tai rasite Bendrovės  Tvarkomų duomenų aprašyme.

9. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje? 
Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)